STATUT

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz niniejszego Statutu.


§ 2.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.

 2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.

 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 4. Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań – są wychowawcami.


§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może podjąć działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli uzasadnia to właściwa realizacja jego celów.


§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.


§ 5.

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu Kodeksu kanonicznego. Wszystkie władze oraz członkowie Stowarzyszenia mają ten fakt na względzie przy stosowaniu postanowień niniejszego Statutu oraz podejmowaniu działań na rzecz urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

 2. Opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia sprawuje kapelan Stowarzyszenia aprobowany przez władze Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce wspomagany przez kapelanów Oddziałów mianowanych przez biskupów diecezjalnych a w przypadku asystentów zakonnych przez wyższego przełożonego

§ 6.

Stowarzyszenie, w celu zapewnienia odpowiednich podstaw organizacyjnych i finansowych do prowadzenia działalności społecznej na terenie całego kraju, może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, w tym – zgodnie z normą wynikającą z art. 17 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach – wyposażone w osobowość prawną Oddziały.


§ 7.

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców”.

 2. Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską i wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8.

Wskazane poniżej cele Stowarzyszenia wyznaczają w sposób wyłączny zakres jego działalności statutowej na rzecz ogółu społeczeństwa, z uwzględnieniem zwłaszcza potrzeb wymienionych w celach Stowarzyszenia osób i grup społecznych, które znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny;

 2. Pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:

 3. Kształtowanie u wychowawców i młodzieży postaw zgodnych z powyższymi wartościami;

 4. Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich;

 5. Oddziaływanie na wszelkie środowiska i instytucje publiczne tak, by nie działały sprzecznie z nauczaniem Kościoła;

 6. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia, w szczególności przez podejmowanie działalności wspomagającej – szkoleniowo, organizacyjnie i finansowo - organizacje pozarządowe i ich rozwój;

 7. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, w szczególności przez współtworzenie krajowego systemu oświaty;

 8. Wspieranie rozwoju nauki i edukacji;

 9. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki, jak też podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji;

 10. Propagowanie wiedzy z zakresu ekologii, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz krzewienie zachowań proekologicznych;

 11. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzieży;

 12. Inicjowanie akcji krajoznawczych oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

 13. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza przez stwarzanie im warunków do kontynuowania edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podejmowanie innych działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życia społecznym;

 14. Przeciwdziałanie bezrobociu, w tym w szczególności wśród młodzieży, przez upowszechnianie umiejętności ułatwiających zainteresowanym dostosowanie się do potrzeb rynku pracy;

 15. Podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym zwłaszcza zmierzających do poprawy sytuacji rodzin o trudnym położeniu życiowym i wyrównania ich szans w życiu społecznym;

 16. Propagowanie działalności charytatywnej oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu, w szczególności jako środka wychowania dzieci i młodzieży w duchu wrażliwości społecznej;

 17. Zwalczanie patologii społecznych oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich;

 18. Promowanie postaw otwartości na inne narody oraz działanie na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej;

 19. Podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju demokracji oraz wspólnot i społeczności lokalnych, jako niezbędnego fundamentu społeczeństwa obywatelskiego.


§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w szczególności:

 1. Inspiruje oraz prowadzi własne badania i wykonuje ekspertyzy dotyczące spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem;

 2. Wskazuje kierunki zmian w polskim systemie oświaty i wychowania oraz proponuje nowe rozwiązania;

 3. Podejmuje prace nad nowymi programami nauczania i wychowania, podręcznikami oraz pomocami naukowymi, a także ocenia istniejące;

 4. Zakłada i prowadzi szkoły, ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, ośrodki kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne, których nauczanie i wychowanie zgodne jest nauką Kościoła katolickiego. Stowarzyszenie będzie dążyć, aby prowadzone przez nie szkoły były uznane za katolickie przez kompetentną władzę kościelną.

 5. Organizuje obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

 6. Organizuje działalność kształceniową oraz samokształceniową, kulturalną i religijną, w szczególności przez: spotkania, dyskusje, kursy, zjazdy, odczyty, fora i sympozja, wykłady, pielgrzymki, rekolekcje i inne podobne formy;

 7. Organizuje imprezy kulturalne, turystyczne i towarzyskie;

 8. Otacza opieką rodziny zagrożone i dotknięte patologią społeczną, prowadzi działalność opiekuńczą, charytatywną i profilaktyczną;

 9. Występuje z inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie sektom;

 10. Powołuje agendy, kluby zespoły, sekcje i komisje problemowe;

 11. Prowadzi poradnictwo, w szczególności w zakresie uprawnień młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 12. Prowadzi działalność interwencyjną w sprawach mieszczący się w jego celach;

 13. Prowadzi działalność informacyjno-publicystyczną oraz działalność wydawniczą;