ZGROMADZENIE DELEGATÓW KSW

10 października 2019

Szanowni Państwo – Prezesi Oddziałów i Przewodniczący Kół KSW

Uchwałą z dnia 30 września 2019 r. na podst. §22 ust. 4 Statutu KSW

Zarząd Główny KSW zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów

na 16 listopada 2019 r. o godz. 14.15 w Kokotku

Zgromadzenie Delegatów będzie miało charakter otwarty i odbędzie się w czasie rekolekcji organizowanych w dniach 15–17 listopada w Kokotku (zob. Zaproszenie na rekolekcje).

Każdy Oddział wybiera jednego delegata spośród członków zwyczajnych, uprawnionego do głosowania podczas obrad (Statut KSW §22 ust. 11).

Ponadto na Zgromadzenie Delegatów zaproszeni są Prezesi Oddziałów oraz Przewodniczący Kół a także członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (o ile nie są delegatami), z głosem doradczym, bez prawa głosowania uchwał.

Dane delegatów oraz osób uczestniczących w obradach należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie

do 8 listopada 2019 r. na adres e-mail wiceprezes Magdaleny Urbańskiej: magdalena.urbanska@ksw.pl.

Jednocześnie prosimy o przygotowanie sprawozdania z działalności w ostatniej kadencji i aktualnej listy członków.

Porządek obrad

 1. Powitanie zebranych i modlitwa – prezes, ks. biskup Andrzej Iwanecki
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Wnioskowej
 5. Wybór Protokolanta
 6. Stwierdzenie o ważności podejmowanych uchwał
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziałów i Kół KSW
 9. Sprawozdanie z działalności Szkół KSW
 10. Sprawozdanie finansowe
 11. Przypomnienie o składkach członkowskich
 12. Dyskusja
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad