Nasze cele

16 lipca 2017

Organizowanie katolickich środowisk wychowawczych, czerpiących inspirację z Ewangelii i nauczania Kościoła.

Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dobra młodego pokolenia, dobra i trwałości rodziny, dobra wychowawcy, nauczyciela.

Organizowanie pracy formacyjnej dla członków KSW oraz innych nauczycieli i rodziców.

Formułowanie propozycji wychowawczych i dydaktycznych w duchu miłości Ojczyzny oraz dbałości o tradycje narodowe i regionalne.

Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z wychowaniem i kształtowaniem dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła

Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podobnymi środowiskami i instytucjami w Polsce i na świecie.

Tworzenie i prowadzenie szkół.